Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - SR 3/NA

Strona głównaseparator Produkty separatorCement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N - SR 3/NA

Nazwa handlowa: Warta CEM I 42,5 N - HSR/NA

Cement mostowo-lotniskowy "WARTA" niskoalkaliczny -

CEM I 42,5 N-HSR/NA


Spełnia wymagania norm i rekomendacji:

 •     PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 •     PN-EN 197-2:2014 "Cement - Część 2: Ocena zgodności"
 •     PN-B-19707:2013 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności "
 •     RT/2010-02-0062/1 "Rekomendacja Techniczna IBDiM w Warszawie na cement mostowo-lotniskowy "WARTA" niskoalkaliczny

            CEM I 42,5 N-HSR/NA"


Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysokie wytrzymałości normowe (po 28 dniach)
 •     bardzo niska zawartość alkaliów
 •     wydłużony początek czasu wiązania
 •     niski skurcz
 •     umiarkowane ciepło hydratacji
 •     wysoka odporność na siarczany
 •     jasna barwa


Zastosowanie:

 •     budowa dróg i mostów
 •     budownictwo komunikacyjne
 •     budownictwo lotnicze
 •     budownictwo morskie i portowe
 •     budownictwo hydrotechniczne i hydroenergetyczne narażone na działanie: wody morskiej, ścieków przemysłowych

            i komunalnych

 •     budownictwo ekologiczne: składowiska odpadów, oczyszczalnie i zbiorniki ścieków
 •     budownictwo górnicze narażone na działanie wód podziemnych
 •     prefabrykaty betonowe i żelbetonowe pracujące w warunkach podwyższonej agresywności chemicznej
 •     konstrukcje monolityczne w inżynierii komunikacyjnej odporne na agresję siarczanową, amonową, kwasową i chlorkową
 •     betony wodoszczelne i mrozoodporne o zwiększonej odporności na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

            i korozyjne działanie środowiska

 •     zaprawy i betony zwykłe napowietrzone
 •     zaprawy i betony poddawane obróbce cieplnej
 •     stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym
 •     prefabrykaty drogowo - mostowe
 •     galanteria i betony barwione


Cement portlandzki CEM I 42,5N-HSR/NA  sprzedawany jest przez Cementownię Warta luzem .

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5N-HSR/NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.